Black Latte Officieel

Black Latte Recensies, Reviews

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Blacklatteofficieel.

 

Deze standaardvoorwaarden van de website, geschreven op deze website, zullen uw gebruik van onze website beheren.

 

Deze Voorwaarden zullen volledig worden toegepast en zullen uw gebruik van deze website beïnvloeden. Door deze website te gebruiken, ging u akkoord met alle hier vermelde algemene voorwaarden. U dient deze website niet te gebruiken als u niet instemt met een van deze standaardbepalingen en -voorwaarden van de website.

 

Minderjarigen onder de 18 jaar kunnen deze website niet gebruiken.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Naast de inhoud die u bezit, zijn de naam van de onderneming en / of haar licentiehouders volgens deze voorwaarden de eigenaars van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen die deze website bevat.

 

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

 

De beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

 

materiaal op de website publiceren op een ander medium;

alle materiaal op de website verkopen, in sublicentie geven en / of verkopen;

publiekelijk materiaal op de website uitvoeren en / of weergeven;

deze website gebruiken op een manier die schadelijk is of zou kunnen zijn voor deze website;

deze website gebruiken op een manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;

gebruik van deze website tegen toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige manier schade aanrichten aan de website of enige persoon of zakelijke entiteit;

deel te nemen aan data-extractie, gegevensverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;

Het gebruik van deze website om deel te nemen aan elke vorm van reclame of marketing.

Bepaalde delen van deze website hebben geen toegang tot u en de naam van het bedrijf kan de toegang tot alle delen van deze website op elk moment en met absolute discretie verder beperken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet ook de vertrouwelijkheid in acht nemen.

 

Jouw inhoud

In deze algemene voorwaarden van de website betekent “Uw inhoud” alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door Uw inhoud weer te geven, verleent u Bedrijfsnaam een ​​niet-exclusieve en onherroepelijke licentie over de hele wereld met een licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, vertalen en distribueren in alle media.

 

Uw inhoud moet van u zijn en mag de rechten van derden niet schenden. Bedrijfsnaam behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Zonder garanties

Deze website wordt aangeboden “as is”, met alle fouten, en de naam van het bedrijf geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Bovendien zal niets op deze website worden opgevat als een waarschuwing.

 

Beperking van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zullen de Naam van het Bedrijf, noch enige van zijn functionarissen, directeurs en werknemers aansprakelijk zijn voor iets dat op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract valt. De Naam van het bedrijf, inclusief zijn functionarissen, directeurs en werknemers, is niet aansprakelijk voor enige indirecte, vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

 

compensatie

U vrijwaart hierbij zoveel mogelijk de Naam van het Bedrijf van en tegen alle en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die voortvloeien uit enigerlei wijze gerelateerd aan uw schending van enige de bepalingen van deze Voorwaarden.

 

deelbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enige toepasselijke wet, zullen die bepalingen worden geëlimineerd zonder de overige bepalingen van dit document aan te tasten.

 

Variatie van voorwaarden

De Bedrijfsnaam mag deze Voorwaarden op elk gewenst moment herzien, en door deze website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u ze periodiek doorneemt.

 

toewijzing

De bedrijfsnaam mag zijn rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. U bent echter niet bevoegd om uw rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, over te dragen of uit te besteden.

 

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Bedrijfsnaam en u in verband met uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat van het land, en u onderwerpt zich aan het rechtsgebied niet-exclusief van de nationale en federale rechtbanken in het land om een geschil op te lossen.

Black Latte Officieel © 2019